Anadolu Stok Forum - Türkiye'nin ilk ve tek stok fotoğrafçılık forumu
Shutterstock - Kabul edilmeme nedenleri - Baskı Önizleme

+- Anadolu Stok Forum - Türkiye'nin ilk ve tek stok fotoğrafçılık forumu (https://www.anadolustok.com)
+-- Forum: Kütüphane (https://www.anadolustok.com/forum-k%C3%BCt%C3%BCphane)
+--- Forum: Kabul Edilmeme Nedenleri (https://www.anadolustok.com/forum-kabul-edilmeme-nedenleri)
+--- Konu Başlığı: Shutterstock - Kabul edilmeme nedenleri (/konu-shutterstock-kabul-edilmeme-nedenleri)Shutterstock - Kabul edilmeme nedenleri - King - 03-26-2015

Shutterstock'a yolladığınız fotoğraflar belirli sebeplerden dolayı kabul edilmeyebilir. Ajanstan mail adresinize gönderilen kabul edilmeme nedenlerini aşağıda sıralamaya çalıştık.

1 - Focus - Subject is blurry, too soft, or out of focus when viewed at full resolution.
1 - Odaklanma - Tam çözünürlükte bakıldığında süje bulanık, çok yumuşak veya odak dışı.

2 - Noise - Image contains excessive noise, grain, artifacts, and/or is poorly rasterized.
2 - Gürültü (istenmeyen noktalar) - Görsel aşırı derecede istenmeyen nokta, gümüş partiküller, yapaylık içermekte ve/veya kötü şekilde piksellenmiş.

3 - Poor Lighting - Image has exposure issues, unfavorable lighting conditions and/or incorrect white balance. 
3 - Kötü ışıklandırma - Görselin pozlandırma sorunları, elverişsiz ışıklandırma koşulları ve/veya yanlış beyaz dengesi var.

4 - Keywords - All of your keywords must relate to the image.
4 - Anahtar kelimeler - Tüm anahtar kelimeler görselle ilişkili olmalı.

5 - Lighting Problems - Image contains color fringing and/or inappropriate lens flares.
5 - Işıklandırma problemleri - Görsel renk saçakları ve/veya uygun olmayan lens kabarcıkları içermekte.

Not: Güneşe doğru fotoğraf çekildiğinde fotoğrafta oluşan damlacıklar, kabarcıklar "lens flares" olarak geçiyor.

6 - Dust and Scratches - Image has sensor dust or has been poorly scanned.
6 - Toz ve çizikler - Görselde toz var veya kötü şekilde taranmış.

7 - Trademark - Image/Metadata potentially infringes on intellectual property rights.
7 - Marka - Görsel/Üstveri potansiyel olarak fikri ve sınai hakları ihlal etmekte.

8 - Editing - Image and/or elements of image have been poorly isolated.
8 - Düzenleme - Görsel veya görselin öğeleri kötü şekilde izole edilmiş.

9 - File Size - File size must be under 15 MB for vectors and above 4 MB for photos.
9 - Dosya Boyutu - Dosya boyutu vektörler için 15 MB'ın altında ve fotoğraflar için 4 MB'ın üstünde olmalı.

10 - In order for this to be reviewed correctly, resubmit & tag as illustration http://goo.gl/xXGeIs
10 - Bunun doğru şekilde incelenmesi için "illustration" olarak tekrar gönderin veya etiketleyin.

Not: Bu sorunu çözmek için fotoğrafı yüklerken sağ panelden "Illust.-Clip Art" kısmını "Yes" olarak ayarlamanız gerekmekte.

11 - Overuse - Image has excessive noise reduction and/or excessive sharpening effects applied.
11 - Aşırı kullanım - Görselde aşırı miktarda gürültü (istenmeyen noktalar) azaltımı var ve/veya çok fazla keskinleştirme efekti uygulanmış.

12 - Composition - Image is poorly composed and/or poorly cropped.
12 - Derleme - Görsel kötü şekilde derlenmiş ve/veya kötü şekilde kırpılmış.

13 - Similar Submissions - Images within this submission are nearly identical or have already been approved.
13 - Benzer gönderimler - Bu gönderimdeki görseller neredeyse birbirleriyle aynı veya çoktan onaylanmış.

14 - Editorial Caption - Image requires proper caption and must be tagged as editorial.
14 - Editoryal başlık - Görsellere uygun başlık yazılmalı ve editoryal olarak etiketlenmeli.

Not: Bu sorunu çözmek basit. Aynı fotoğrafı tekrar yükleyin ve sağ panelden "editorial" kısmını "yes" olarak işaretleyin. Ayrıca fotoğrfın başlığını shutterstock'un editoryal formatında düzenleyin. 15. maddede linki mevcut.

15 - Editorial caption is missing information: [Proper DATE, MONTH and/or YEAR format required]  http://www.shutterstock.com/blog/creating-the-perfect-editorial-caption
15 - Editoryal başlık bilgisi eksik: [Uygun TARİH, AY ve/veya YIL formatı gerekli]

16 - Image does not meet our general guidelines for editorial submissions.
16 - Görsel, editoryal gönderimler için genel prensiplerimizi karşılamamaktadır.

17 - Do not include special characters in your title/caption.
17 - Başlık/manşetinize özel karakterler yazmayın.

18 - Lens Problems - Image has issues with color fringing (chromatic aberration), distracting lens flare, vignetting or distortion.
18 - Lens sorunları - Görselin renk saçaklanması, rahatsız edici lens kabarcıkları, renk ve ton çıkarma veya biçim bozulması ile ilgili sorunları var.

19 - Title - Titles must be in English, may not contain unnecessary information and must relate to the image.
19 - Başlık - Başlıklar İngilizce olmalı, gereksiz bilgi içermemeli ve görselle ilgili olmalıdır.

20 - White Balance - The incorrect white balance setting was used.
20 - Beyaz dengesi - Yanlış beyaz dengesi ayarı kullanılmış.

21 - Unacceptable for Commercial or Editorial - We cannot accept this image for commercial or editorial use.
21 - Ticari veya editoryal kullanımı için kabul edilemez - Bu görseli ticari ve editoryal kullanım için kabul edemeyiz.

22 - Glitch - There was a technical problem with your upload. Please resubmit.
22 - Hata - Fotoğraf yüklemeyle ilgili teknik bir hata oluştu. Lütfen tekrar gönderin.

23 - The Celebrities category is only for images for famous people.
23 - "Ünlüler" kategorisi sadece ünlü kişilerin görselleri içindir.

24 - Property Release - A property release is required for this image; or the attached property release does not meet our requirements or is illegible.
24 - Mülkiyet yayın izni - Bu görsel için mülkiyet izni gerekmektedir; veya yüklenen mülkiyet izni bizim gereksinimlerimizi karşılamamaktadır veya illegaldir.

25 - Incorrect Category - The selected category or categories are inappropriate for this image.
25 - Yanlış Kategori - Bu görsel için seçilmiş olan kategori veya kategoriler uygun değil.

Zamanla güncellenecektir.